top of page

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. INROEPBAARHEID
De opdrachtgever/firma/klant stemt uitdrukkelijk in met onze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere. Alle afwijkingen dienen schriftelijk tussen partijen te worden vastgelegd.  Eventuele nietigheid van één dezer bepalingen heeft niet automatisch tot gevolg dat alle overige bepalingen, evenals de overeenkomst nietig zijn.  Voor alle zaken, die niet geregeld zijn in deze algemene verkoops- en aannemingsvoorwaarden is het gemene recht van toepassing.

Artikel 2. ANNULERING
Elke annulering moet schriftelijk gebeuren en worden gericht aan “Vankriekelsvenne Kris, Helstraat 50, 3590 Diepenbeek”.  De postdatum wordt gebruikt als referentiedatum. 

2.1. Wanneer een overeenkomst (bevestigde offerte) door de klant wordt geannuleerd tijdens de laatste twintig werkdagen, heeft de firma R.A.I.D. zich het recht voorbehouden om een forfaitair bedrag te factureren dat overeenstemt met 50% van de offerte prijs.

2.2. Wanneer een overeenkomst (bevestigde offerte) door de klant wordt geannuleerd tijdens de laatste tien werkdagen, heeft de firma R.A.I.D. zich het recht voorbehouden om een forfaitair bedrag te factureren dat overeenstemt met 80% van de offerte prijs.

2.3. Indien er geen annulering is gebeurd vóór de aanvang van de opleiding zal steeds 100% worden gefactureerd.

2.4. Door het betalen van het voorschot krijgt de kant, behoudens overmacht, de garantie dat de opdracht zal plaatsvinden op de vermelde datum en uur.  In geval van annulatie door R.A.I.D. zal het bedrag dat reeds is aanbetaald volledig aan de opdrachtgever worden terugbetaald, behalve bij overmacht*. Indien overmacht zal samen met de klant gezocht worden naar een mogelijke oplossing (andere datum, ander uur, etc).

Artikel 3. KLACHTEN / GESCHILLEN

Klachten moeten ons binnen de 8 werkdagen na leverings - cursusdatum per aangetekende brief toegestuurd worden, zo niet wordt de levering/cursus als aanvaard beschouwd. Het aangetekend schrijven dient op naam van “Vankriekelsvenne Kris, Helstraat 50, 3590 Diepenbeek” te gebeuren.

Artikel 4. RECHTSBEVOEGDHEID

In geval van betwisting is alleen de rechtbank bevoegd van de plaats waar de firma R.A.I.D. zijn vestiging heeft, zijnde het arrondissement Hasselt.

Het Belgische Recht is het enige recht van toepassing op dit contract, met uitsluiting van dit van andere nationale rechtssystemen. Bij afwezigheid van een minnelijke regeling wordt elk geschil naar aanleiding van dit contract enkel behandeld door de Rechtbank.

Artikel 5. AFWIJZING VERANTWOORDELIJKHEID

De firma R.A.I.D is niet verantwoordelijk “op welke manier dan ook” voor verwondingen of letsels, welke zich kunnen voordoen tijdens het uitvoeren van de beschreven technieken of de technieken voorgedaan tijdens de cursus. Men verklaart volledig vrijwillig deel te nemen aan de cursus van Vankriekelsvenne Kris.  Hij / zij verklaart geheel op eigen risico deel te nemen en verklaart op erewoord daartoe volledig geestelijk en lichamelijk in staat te zijn en geen letsel of kwaal te hebben die risico voor zichzelf of anderen kan inhouden.  Mochten er bepaalde problemen zijn die de lesgever moet weten, moeten deze aangegeven worden voor de aanvang van de cursus. Onverhoopte schade of persoonlijke letsels zijn volledig voor de rekening van de deelnemers en kunnen in geen geval verhaald worden op Vankriekelsvenne Kris noch op de door hem aangestelde lesgevers. Wie deelneemt aan deze cursus doet daarmee bij voorbaat afstand van alle rechten tot instellen van welke schadevergoeding dan ook. De deelnemers of hun werkgevers zorgen voor een voldoende verzekering tegen arbeidsongevallen of privéongevallen.  Vankriekelsvenne kris beweert niet dat men zich na deze cursus in alle omstandigheden kan verdedigen. Hij hoopt de personen in kwestie een basiskennis aan verdediging bij te brengen, rekening houdend met de Belgische wetgeving.

De deelnemers zijn ertoe gehouden om de firma R.A.I.D. schadeloos te stellen voor elk verlies of elke beschadiging van het materiaal of de lokalen die door Vankriekelsvenne Kris (R.A.I.D.) ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 6. REPRODUCTIERECHTEN

Het gebruik van onze werken is onderworpen aan de bepalingen van de wetten inzake de auteursrechten en de naburige rechten, en is strikt beperkt tot de omschrijving die gegeven is in onderhavig document. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling behouden wij de intellectuele eigendom op al onze werken. Elke reproductie, publicatie, tentoonstelling of andere vorm van gebruik is alleen mogelijk met onze voorafgaande schriftelijke toestemming en vermelding van onze naam. Indien de reproductierechten worden afgestaan, gaat die afstand pas in nadat de overeengekomen prijs betaald is. We leveren de cursus digitaal voor gebruik binnen de groep waaraan les gegeven is, in geen geval mag deze cursus zomaar zonder schriftelijke toestemming doorgegeven worden aan andere groepen of instellingen. Indien dit toch gebeurt kan er een schadevergoeding geëist worden.  Deze schade zal bepaald worden door de Rechtsbevoegde instanties.

Artikel 7. OFFERTE
Alle offertes worden louter ten informatieve titel gegeven en kunnen nooit bindend voor uitvoering worden beschouwd. Zij worden gebaseerd op de bij aanvraag verstrekte gegevens. Enkel een door de klant via mail bevestigde offerte of voor akkoord ondertekende offerte of het boeken en betalen van een aanbetaling doet de overeenkomst tussen partijen ontstaan, dit voor de laatste offerte wel te verstaan. Onze offertes zijn 30 dagen geldig na offerte datum. Op onze offerte/facturen staan speciale voorwaarden die door ons en de klant voldaan moeten worden, indien deze speciale voorwaarden niet zijn voldoen kan dit een extra kost betekenen op de factuur.

 

Artikel 8. ANDERE

De firma R.A.I.D. behoudt zich het recht om het opleidingsprogramma aan te passen aan de vragen van de groep of nieuwe ontwikkelingen qua wetgeving en technische hulpmiddelen.

8.1. Wij verbinden ons ertoe de bepalingen van de offerte trouw en naar best vermogen te respecteren. Onze prijs is berekend op de prijzen van de materialen en lonen op de datum van de offerte. Wij behouden ons het recht voor, bij eventuele stijging van één van deze factoren, onze prijzen aan te passen.

8.2. Meerwerken en supplementen worden afzonderlijk afgerekend, deze worden gedetailleerd op de factuur vermeld. 

Artikel 9. BETALING

Onze facturen moeten contant betaald worden binnen de 30 dagen na factuurdatum.  Onze facturen worden elektronisch en/of via de post verzonden. 

9.1. Bij akkoord van een offerte boven de 1500€ dient de klant een aanbetaling te doen van 40 % van de overeengekomen prijs.

9.2. Indien de factuur betaald wordt binnen de 30 dagen na factuurdatum, wordt het bedrag zoals vermeld op de factuur betaald.

9.3. Indien er op de offerte en de factuur een korting van 2% wordt aangeboden, is deze korting alleen geldig als de factuur betaald wordt binnen de 8 dagen na factuurdatum.

9.4. Voor trouwe klanten die jaarlijks een herhalingsles voorzien wordt een korting van 10% op de les voorzien. Deze korting wordt vermeld in de offerte en de factuur.

Artikel 10. NALATIGHEIDSINTERESTEN en BOETEBEDING

Onze facturen moeten contant betaald worden. Elke onbetaalde factuur wordt van rechtswege vermeerderd met een intrest van 20 % per jaar. Wanneer de factuur 15 dagen na onze aangetekende zending van een ingebrekestelling nog steeds onbetaald blijft, zal de schuld verhoogd worden met 12% van het gefactureerde bedrag met een minimum van 125€. Deze forfaitaire vergoeding staat los van de schadeloosstelling wegens schending van de auteursrechten en van de procedure – en gerechtskosten.

10.1. Facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. Facturen kunnen in elektronisch formaat en/of via de post verzonden worden, behoudens  verzoek van de opdrachtgever. Indien de betaling van de factuur niet gebeurt zie artikel 10.
10.2. Indien de betaling van de factuur niet gebeurt binnen de 15 dagen na de bovenvermelde aanmaning heeft de firma R.A.I.D.  het recht het contract onmiddellijk en zonder voorafgaande gerechtelijke machtiging te verbreken. Door deze verbreking wordt de opdrachtgever verplicht onmiddellijk alle nog verschuldigde bedragen te betalen, evenals alle bedragen die normaal nog zouden worden gefactureerd tot de normale vervaldag van het contract.

 

* overmacht = Plotse ziekte van de lesgever, overmacht hoofdberoep waardoor opdracht niet kan doorgaan, natuurrampen, ieder voorval wat zich onvoorzien voordoet, etc.

bottom of page